Reprezentacja w sprawach:

 • realizacji umów o pracę
 • odwołań i skarg na decyzje organów rentowych (ZUS, KRUS),
 • reprezentacja pracowników i ubezpieczonych przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • wydanie decyzji przez ZUS o stwierdzeniu przebiegu ubezpieczeń (w razie braku świadectwa pracy, upływu terminu do jego sprostowania, ew. wykonywania pracy bez zawarcia z pracodawcą umowy o pracę, tzw. „praca na czarno”),
 • odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
 • sprawy odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, pozwy o bezskuteczności wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu,
 • odszkodowanie za szkodę lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w związku z mobbingiem w środowisku pracy,
 • sprawy o wydanie, sprostowanie świadectwa pracy, ew. o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy,
 • sprawy o odszkodowanie z tytułu naruszenia zakazu konkurencji,
 • roszczenia ze stosunku pracy (wypłata zaległego wynagrodzenia za pracę, w tym pracę w godzinach nadliczbowych, wypłata ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i inne świadczenia pracownicze),
 • opiniowanie oraz przygotowywanie regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania oraz innych aktów wewnątrzzakładowych.

Zakres usług naszej kancelarii

Prawo cywilne - Kancelaria Adwokacka Szymon Kulig - Stalowa Wola
Prawo rodzinne - Kancelaria Adwokacka Szymon Kulig - Stalowa Wola
Prawo karne - Kancelaria Adwokacka Szymon Kulig - Stalowa Wola
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - Kancelaria Adwokacka Szymon Kulig - Stalowa Wola
Prawo administracyjne - Kancelaria Adwokacka Szymon Kulig - Stalowa Wola
Prawo gospodarcze - Kancelaria Adwokacka Szymon Kulig - Stalowa Wola