Reprezentacja w sprawach obejmujących:

 • odszkodowania za szkody na osobie i w mieniu
 • roszczenia z umów ubezpieczeń majątkowych
 • spadki: stwierdzenie praw do spadku, dział spadku i zniesienie współwłasności, zachowek, niegodność dziedziczenia, nieważność testamentu, odpowiedzialność za długi spadkowe,
 • roszczenia z umów cywilnoprawnych, kary umowne, roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, interpretacja umów, przygotowywanie opinii prawnych,
 • prawo konsumenckie: rękojmia za wady, gwarancja jakości, niezgodność towaru z umową,
 • ochrona dóbr osobistych
 • zniesienie współwłasności nieruchomości, ustanowienia służebności, w tym drogi koniecznej i służebności przesyłu
 • zasiedzenie , uwłaszczenie nieruchomości
 • ochrona własności i posiadania
 • rozgraniczenie nieruchomości,
 • stwierdzenie nieważności czynności prawnych,
 • eksmisje
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym, w tym skargi na czynność komornika, powództwa przeciw egzekucyjne, wnioski o podjęcie przez sąd czynności nadzoru nad działaniem komornika,
 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Zakres usług naszej kancelarii

Prawo cywilne - Kancelaria Adwokacka Szymon Kulig - Stalowa Wola
Prawo rodzinne - Kancelaria Adwokacka Szymon Kulig - Stalowa Wola
Prawo karne - Kancelaria Adwokacka Szymon Kulig - Stalowa Wola
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - Kancelaria Adwokacka Szymon Kulig - Stalowa Wola
Prawo administracyjne - Kancelaria Adwokacka Szymon Kulig - Stalowa Wola
Prawo gospodarcze - Kancelaria Adwokacka Szymon Kulig - Stalowa Wola