ODSZKODOWANIA

Prowadzimy sprawy w zakresie likwidacji szkód w tym o odszkodowanie za szkody majątkowe, szkody na osobie, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, sprawy o renty z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy.

Doradztwo i pomoc prawna obejmuje:

 • szkody z tytułu popełniania przestępstw lub wykroczeń
 • szkody z tytułu wypadków komunikacyjnych ( OC i AC )
 • szkody z tytułu umów cywilnoprawnych
 • szkody z tytułu odpowiedzialności osób małoletnich
 • szkody z tytułu prowadzenia przedsiębiorstwa lub zakładu
 • szkody budowlane
 • szkody z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia
 • szkody i renty wynikające ze śmierci poszkodowanego
 • szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny
 • inne szkody majątkowe

NIERUCHOMOŚCI

Realizujemy pomoc prawną w sprawach związanych z obrotem i stanem prawnym nieruchomości gruntowych, lokalowych, rolnych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, inwestycje przemysłowe oraz infrastrukturę techniczną.

Doradztwo i pomoc prawna obejmuje:

 • sprzedaż nieruchomości
 • przygotowanie umów dla realizacji inwestycji budowlanych
 • zasiedzenie nieruchomości
 • wywłaszczenie nieruchomości
 • uwłaszczenie nieruchomości
 • zniesienie współwłasności
 • podział nieruchomości
 • wydanie nieruchomości
 • ochrona posiadania nieruchomości
 • ochrona własności nieruchomości
 • ustanowienie lub wygaśnięcie służebności na nieruchomości
 • rozgraniczenie nieruchomości
 • prawo lokalowe

INWESTYCJE BUDOWLANE

Inwestycje budowlane na każdym etapie wymagają opracowania lub analizy prawnej pozwalających na podjęcie wszelkich działań, które zminimalizują zarówno koszty jak i czas realizacji inwestycji.

W celu uniknięcia lub zminimalizowania następstw sporów w inwestycyjnych procesach budowlanych dokonujemy analiz prawnych, opracowujemy umowy, opinie prawne, wykonujemy doradztwo oraz monitoring realizacji umów budowlanych na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Doradztwo i pomoc prawna obejmuje:

 • analiza stan prawnego lokalizacji inwestycji
 • regulacja prawna towarzyszącej infrastruktury budowlanej
 • uzgodnienia i warunki zabudowy
 • opracowanie i opiniowanie umów z uczestnikami procesu budowlanego
 • prowadzenie spraw w zakresie wykonania umów o roboty budowlane
 • postępowanie z tytułu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane
 • umowy deweloperskie