ul. Rozwadowska 32/2, 37-464 Stalowa Wola
+48 602 255 239
kancelaria (at) adwokat-kulig (kropka) pl

O KANCELARII

O KANCELARII

Kancelaria Adwokacka Adwokata Szymona Kuliga od 2005 roku świadczy usługi prawne w zakresie ochrony prawnej,
doradztwa prawnego, mediacji oraz reprezentacji Klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych w sprawach
cywilnych, karnych i administracyjnych przed sądami powszechnymi oraz organami i sądami administracyjnymi.
Proponując konkretne rozwiązania prawne, wspólnie z Klientami zawsze określamy indywidualne potrzeby i cel działania,
analizujemy stan sprawy, przedstawiamy możliwe do osiągnięcia wyniki naszych działań i ich skutki finansowe.

KLIENCI INDYWIDUALNI

Opierając się na wieloletnim doświadczeniu i praktyce zawodowej, Kancelaria udziela porad i konsultacji prawnych, reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych, prowadzi wszelkie sprawy i zlecenia Klientów indywidualnych w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych i opiekuńczych.
Ramowy zakres usług prawnych:
– prawo cywilne
(odszkodowania , ochrona, nabywanie i podział własności nieruchomości, roszczenia umowne, sprawy spadkowe, ochrona dóbr osobistych)
– prawo rodzinne
(separacja, rozwód, alimenty, władza rodzicielska, rozdzielność majątkowa, opieka i kuratela)
– prawo karne i wykroczeń
(obrona w sprawach karnych, reprezentacja osób pokrzywdzonych, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w postępowaniu karnym).

PRZEDSIĘBIORCY

Powstawanie nowych struktur i form organizacji działalności gospodarczej oraz tworzenie innowacyjnych technologii wymaga skutecznego zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstw w oparciu na odpowiednio dobraną i aktualizowaną systemową konstrukcję rozwiązań prawnych.
Kancelaria świadczy usługi prawne dla mikro i małych przedsiębiorców oraz spółek prawa handlowego na podstawie jednorazowych zleceń lub umów terminowych.
Prowadzimy zlecone sprawy z uwzględnieniem specyfiki organizacyjnej i branżowej każdego przedsiębiorcy, dostosowując rozwiązania prawne odpowiednio do indywidualnych potrzeb i zamierzonego celu gospodarczego zleceniodawcy.
Kancelaria prowadzi stałą i doraźną obsługę prawną podmiotów gospodarczych w zakresie:
– dochodzenie i windykacja należności
– opracowywanie statutów, regulaminów i umów gospodarczych
– rozwiązywanie sporów wewnętrznych w spółkach handlowych
– pomoc w negocjacjach handlowych
– wydawanie opinii prawnych
– prowadzenie spraw sądowych cywilnych, gospodarczych, karnych i administracyjnych
– reprezentacja przez organami administracyjnymi
– udział w mediacjach i postępowaniach arbitrażowych

ODSZKODOWANIA
NIERUCHOMOŚCI
INWESTYCJE BUDOWLANE
ODSZKODOWANIA

Sprawy o odszkodowanie za szkody majątkowe, szkody na osobie, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, sprawy o renty z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy.
Doradztwo i pomoc prawna obejmuje:
– szkody z tytułu popełniania przestępstw lub wykroczeń
– szkody z tytułu wypadków komunikacyjnych ( OC i AC )
– szkody z tytułu umów cywilnoprawnych
– szkody z tytułu odpowiedzialności osób małoletnich
– szkody z tytułu prowadzenia przedsiębiorstwa lub zakładu
– szkody budowlane
– szkody z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia
– szkody i renty wynikające ze śmierci poszkodowanego
– szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny
– inne szkody majątkowe

NIERUCHOMOŚCI

Sprawy związane z obrotem i stanem prawnym nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, inwestycje przemysłowe oraz infrastrukturę techniczną, sprawy dotyczące nieruchomości rolnych i lokalowych.
Doradztwo i pomoc prawna obejmuje :
– zbywanie i nabywanie nieruchomości
– przygotowanie umów do realizacji inwestycji budowlanych
– zasiedzenie nieruchomości
– wywłaszczenie nieruchomości
– uwłaszczenie nieruchomości
– zniesienie współwłasności
– podział nieruchomości
– wydanie nieruchomości
– ochrona posiadania nieruchomości
– ochrona własności nieruchomości
– ustanowienie lub wygaśnięcie służebności na nieruchomości
– rozgraniczenie nieruchomości
– prawo lokalowe

INWESTYCJE BUDOWLANE

Inwestycje budowlane na każdym etapie wymagają opracowania lub analizy prawnej pozwalających na podjęcie wszelkich działań, które zminimalizują zarówno koszty jak i czas realizacji inwestycji, co przynosi możliwie najszybszy zwrot zainwestowanych środków i generowanie zysków.
Już na etapie planowania inwestycji budowlanej zachodzi konieczność zweryfikowania stanu prawnego lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych wymogów administracyjnoprawnych, także w zakresie infrastruktury technicznej.
Spory prawne w czasie realizacji inwestycji budowlanych najczęściej ogniskują się na etapie realizacji robót budowlanych ale w znacznej mierze są konsekwencją braku lub niedostatecznych prawnych uregulowań umownych pomiędzy inwestorem a wykonawcą i podwykonawcami.
W celu uniknięcia lub zminimalizowania następstw sporów w inwestycyjnych procesach budowlanych dokonujemy analiz prawnych, opracowujemy umowy, opinie prawne, stosujemy doradztwo oraz monitoring realizacji umów budowlanych na każdym etapie procesu inwestycyjnego.
Rozwiązywanie sporów z zakresie realizacji inwestycji budowlanych niekoniecznie doprowadzi do zainicjowania sporu sądowego. Biorąc pod uwagę interes prawny i ekonomiczny naszych zleceniodawców, podejmujemy działania mające na celu zażegnanie sporów na etapie postępowania mediacyjnego, ugodowego lub arbitrażowego.
Po dokonaniu szczegółowej analizy sprawy proponujemy najbardziej optymalne rozwiązania dla naszych zleceniodawców.
Doradztwo i pomoc prawna:
– analiza stan prawnego lokalizacji inwestycji
– regulacja prawna towarzyszącej infrastruktury budowlanej
– uzgodnienia i warunki zabudowy
– opracowanie i opiniowanie umów z uczestnikami procesu budowlanego
– prowadzenie spraw w zakresie wykonania umów o roboty budowlane
– postępowanie z tytułu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane
– inne sprawy pokrewne